Zadzwoń teraz (+48) 515 29 11 78

Strona o ISO

 

ISO 9001- System zarządzania jakością

 

Czym jest Norma ISO 9001?

Norma PN-EN ISO 9001:2015 to Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością

w organizacji. Norma PN-EN ISO 9001:2015 opiera się na 7 głównych zasadach zarządzania jakością: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów i zarządzanie relacjami.

Norma PN-EN ISO 9001:2015 jest najbardziej popularną normą systemu zarządzania. Jest już ponad milion certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie. Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 potwierdza spełnienie wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego dążenia do doskonalenia firmy oraz spełniania oczekiwań klientów.

 

Dla kogo?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu normy ISO 9001 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • zapewnienie ciągłego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta oraz przepisów prawa i inne,

 • wzrost zaufania i satysfakcji klienta,

 • wzrost konkurencyjności organizacji na rynku,

 • zmniejszenie liczby reklamacji,

 • poprawa wizerunku organizacji,

 • posiadanie certyfikatu bardzo często jest wymogiem formalnym do wzięcia udziału w przetargach oraz stanowi ważny element oceny wniosków dotacyjnych.

Dodatkowe informacje

Kontekst organizacji - działanie na poziomie strategicznym, które ma na celu określenie celu istnienia organizacji oraz wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników, które istotnie na nią wpływają. Do czynników istotnych można zaliczyć te czynniki, które wpływają na zdolność organizacji do zapewnienia produktów i usług spełniających odpowiednie wymagania, a także takie, które mogą oddziaływać na zwiększenie zadowolenia klienta. Wymagane jest także określenie stron zainteresowanych istotnych dla Systemu Zarządzania Jakością, a także ich potrzeb i oczekiwań.

Podejście procesowe - ma na celu umożliwienie bardziej spójnego zarządzania procesami w organizacji poprzez określenie wejść i oczekiwanych wyjść dla każdego procesu, przypisanie dla procesów odpowiedzialności i uprawnień, określenie ryzyka związanego z procesami oraz szans dla ich doskonalenia.

Ryzyko - System zarządzania winien być działaniem zapobiegawczym przeciw ryzykom występującym w prowadzonej działalności. Norma ISO reguluje zasady zarzadzania ryzykiem w kontekście całej organizacji oraz wspiera w procesie eliminacji lub odgraniczenia ryzyka.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

ISO 14001- System zarządzania środowiskiem

 

Czym jest Norma ISO 14001?

Norma PN-EN ISO 14001:2015 to Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Środowiskiem w organizacji.

Standard PN-EN ISO 14000:2015 promuje działalność w zakresie zarządzania środowiskowego w taki sposób, aby realizowane przez organizace procesy wyroby lub usługi były jak najemnej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Dostarcza praktycznych narzędzi organizacjom, które chcą zidentyfikować i kontrolować swój wpływ na środowisko oraz dążą do stałej poprawy ekologiczności realizowanych procesów.

System PN-EN ISO 14000:2015 funkcjonuje obok wymogów państwowych związanych z ochroną środowiska (np. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) i świadczy o większym zaangażowaniu firmy w zarządzanie środowiskiem.

 

Dla kogo?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu normy ISO 14001 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • optymalizacja procesów i wykorzystywanych materiałów,

 • oszczędność w zużyciu energii,

 • zmniejszenie liczby zużywanych zasobów,

 • mniejsze koszty zarządzania odpadami,

 • niższe koszty dystrybucji,

 • wzrost zaufania i satysfakcji klienta,

 • spełnienie wymagań prawnych.

 

Główne założenia Normy ISO 14001:2015

Organizacje zainteresowane wdrożeniem nowej normy bądź przejściem na jej nowe wydanie zobowiązane są m.in. do:

 • Strategicznego zarządzania środowiskowego – uwzględnienie zarządzania środowiskowego w procesach planowania strategicznego organizacji, szacowania i działania zmierzającego do złagodzenia (zmniejszenia) ryzyka lub wykorzystania szans.

 • Wykazywania przywództwa najwyższego kierownictwa, które powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego.

 • Działanie na rzecz ochrony środowiska – proaktywnie działania mających na celu ochronę środowiska, spójne z kontekstem organizacji.

 • Doskonale środowiskowych aspektów działalności.

 • Zarządzanie komunikacją poprzez opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz komunikowanie spójnych i wiarygodnych informacji dotyczących zarzadzania środowiskiem.

 • Podejście oparte na ryzyku podczas planowania, wdrażania i funkcjonowania systemu.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

ISO 45001- System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Czym jest Norma ISO 45001?

Norma ISO 45001:2018 to międzynarodowa norma określająca wymagania wspomagające działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Decyzją International Organization for Standardization (ISO) 12 marca 2018 roku opublikowano normę ISO 45001:2018. Od dnia publikacji rozpoczyna się 3 letni okres przejściowy z wcześniejszych systemów BHP PN-N 18001 czy OHSAS 18001. Oznacza to, że wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z OHSAS 18001:2007 utracą ważność z dniem 12 marca 2021 roku. Norma ISO 45001 pomaga także spełnić przepisy prawne, takie jak Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiele innych.

Dla kogo?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wymagań normy ISO 45001:2018 jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu normy ISO 45001 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,

 • zwiększony nadzór nad pracą pracowników,

 • podniesienie standardu pracy i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających Państwa firmę,

 • zwiększony poziom zaangażowania zespołu kierowniczego,

 • przygotowanie na wypadki,

 • budowanie pozytywnego wizerunku,

 • proaktywna poprawa w zakresie BHP,

 • usprawnienie integracji z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania,

 • poprawa skuteczności wdrożenia i stosowania wymagań prawnych (obniża ryzyko związane z funkcjonowaniem niezgodnym z przepisami prawa w obszarze BHP).

 

Dodatkowe informacje:

Norma ISO 45001 opiera się na kilku głównych zasadach zarządzania:

 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,

 • eliminowanie chorób zawodowych,

 • wykrywanie ewentualnych przyczyn wypadków oraz ich eliminowanie,

 • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawnych,

 • ciągłe doskonalenie pracowników w zakresie BHP,

 • ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • określenie kontekstu organizacji, w którym działa,

 • określenie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz innych stron zainteresowanych.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

ISO 27001- System bezpieczeństwa danych i informacji

 

Czym jest Norma ISO 27001?

Norma ISO/IEC 27001:2017 to norma regulująca zasady zarządzania cennymi dla organizacji informacjami w celu zapewnienia ich maksymalnej ochrony. Dane podlegające ochronie mogą stanowić informacje nt. osób fizycznych, know-how organizacji, planów strategicznych, informacje o produktach, informacje dostarczone przez klienta itp.

 

Dla kogo?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

Norma ISO 27001 została wskazana jako dobra praktyka do zastosowania przy wdrożeniu przepisów prawnych takich jak np.:

 • RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),

 • KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności),

 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • ustawa o ochronie informacji niejawnych,

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,

 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • ustawa o rachunkowości,

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, itp.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu normy ISO 27001 organizacja uzyska:

 • pomoc w uzyskania zgodności działania firmy z przepisami prawa, których niespełnienie obwarowane jest karami np. RODO w max. wysokości 4% obrotu światowego organizacji lub 20.000.000 Euro,

 • budowanie wizerunku organizacji, dla której bezpieczeństwo informacji jest priorytetem,

 • stałe udoskonalanie systemu zabezpieczeń informacji, dające gwarancję, że istotne informacje nie zostaną pozyskane przez niepowołane osoby,

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentu oraz jego negatywnych następstw,

 • tworzenie procedur ochrony informacji na wszystkich poziomach, w całej organizacji,

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa danych i informacji przekazanych przez klienta,

 • status preferowanego kontrahenta.

 

Dodatkowe informacje

Główne obszary, które standaryzuje Norma

 • Pomaga uzyskać zgodność z przepisami prawa.

 • Ustala zasady oraz pomaga organizować bezpieczeństwo informacji.

 • Proponuje rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zasobów ludzkich, eliminowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i informacji pochodzących od ludzi.

 • Wdrożenie zasad kontroli dostępu do procesów przetwarzania danych.

 • Procesy zabezpieczania danych np. kryptografia.

 • Ustalenie zasad bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.

 • Ustalenie zasad bezpiecznej eksploatacji oraz komunikacji.

 • Ustalenie zasad pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów.

 • Ustalenie wymagań dla bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami.

 • Ustalenie zasad zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji w postaci planów ciągłością działania, na skutek awarii i innych zdarzeń.

 

Masz dodatkowe pytania?

 

ISO 19001- Wewnętrzny system kontroli

 

Czym jest Norma ISO 19001?

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi bowiem jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 

Dla kogo?

System wdrażany jest w Wdrażany jest, niezależnie od rodzaju i wielkości organizacji, przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych;

 • firmach handlowych;

 • organizacjach badawczo-rozwojowych oraz

 • organizacjach pełniących rolę pośrednika (np. spedytorzy, przewoźnicy, firmy przeładunkowe itp.)

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • regulację zasad obrotu towarami o znaczeniu strategicznym;

 • określenie sposobu ewidencji obrotów;

 • kontrolę każdej komórki organizacyjnej;

 • eliminację błędów pracowników;

 • udowodnienie wiarygodności organizacji;

 • włączenie firmy w krajowy system kontroli eksportu;

 • budowę współpracy między organizacją i odpowiednią komórką rządową (organem kontrolującym eksport) oraz

 • weryfikację i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz gromadzenie dokumentacji i udostępnianie jej do kontroli.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

ISO 22000- System bezpieczeństwa żywności

Czym jest Norma ISO 22000?

ISO 22000 jest to międzynarodowa norma, określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, która ujednolica tryb postępowania w tym zakresie. Zawiera wymagania dla przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu żywnościowym.

 

Dla kogo?

Norma jest zatem skierowana do producentów żywności, hurtowników, detalistów spożywczych oraz branży hotelarskiej/restauracyjnej oraz firm powiązanych, na przykład takich zajmujących się: transportem, dystrybucją, magazynowaniem, produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością itd.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • zwiększenie bezpieczeństwa żywności,

 • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń

 • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw

 • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności

 • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność

 • spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych,

 • wzrost efektywności i produktywności poprzez usystematyzowanie wszystkich działań,

 • optymalizację wykorzystania zasobów, zarówno wewnętrznych jak i w skali całego łańcucha dostaw,

 • polepszenie jakości wyrobów,

 • zmniejszenie kosztów związanych z wyrobem niezgodnym,

 • poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania klientów.

 • mechanizmy normy mogą stosować wszelkie firmy prowadzące działalność na całym świecie i zajmujące dowolne miejsce w łańcuchu dostaw żywności,

 • norma obejmuje większość wymagań standardów bezpieczeństwa stosowanych przez sprzedawców detalicznych żywności,

 • wdrożenie normy pozwala na komunikowanie się w zakresie zagrożeń z partnerami w łańcuchu dostaw.

Dodatkowe informacje

ISO 22000 łączy wymagania higieny w zakładach spożywczych z:

 • wymaganiami systemu HACCP (zgodnego z Codex Alimentarius),

 • dobrymi praktykami (Produkcyjnymi, Higienicznymi, Cateringowymi, Dystrybucyjnymi itp.),

 • systemem zarządzania,

 • komunikacją w łańcuchu żywnościowym,

 • kontrolą procesu.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

ISO 37001

Opis pojawi się wkrótce

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej

Polityka prywatności strony

Szybki kontakt

A&S Consulting

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 515 29 11 78
www.as-consulting.pl

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout