Wdrożenie ISO 37001

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań ISO 37001 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 37001.
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 37001 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie.
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań ISO 37001 (ogólne szkolenie z wymagań ISO 37001, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ISO 37001, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 37001 wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 37001.
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny).

Doradztwo ISO 37001

Doradztwo i konsultacje w zakresie ISO 37001. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu ISO 37001 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia ISO 37001

Szkolenie z wymagań ISO 37001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań systemu ISO 37001:2016
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 37001:2016;
kontekst organizacji,

  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • zgłaszanie skarg
  • dochodzenie i postępowanie w sprawie przekupstwa.
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik ISO 37001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 37001:2016 w organizacji.
Profil uczestnika: : Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 37001:2016;
2. Wprowadzenie
3. Warunki i definicje
4. Omówienie wymagań Normy:

  • kontekst organizacji w tym ocena ryzyka łapownictwa
  • przywództwo i zaangażowanie
  • polityka antykorupcyjna
  • role, obowiązki i uprawnienia organizacyjne
  • planowanie
  • działania mające na celu ograniczenie ryzyka i szans
  • cele antykorupcyjne i planowanie ich osiągnięcia
  • wsparcie
  • proces zatrudnienia.
  • świadomość i szkolenie
  • porozumiewanie się
  • udokumentowane informacje – tworzenie i aktualizacja, kontrola udokumentowanych informacji
  • planowanie i kontrola operacyjna (Należyta staranność, Kontrola finansowa, Kontrola niefinansowa
  • wdrożenie kontroli antykorupcyjnych przez kontrolowane organizacje i przez partnerów biznesowych
  • zobowiązania przeciwdziałające przekupstwu
  • prezenty, gościnność, darowizny i podobne świadczenia
  • zarządzanie nieadekwatnością kontroli antykorupcyjnych
  • zgłaszanie skarg
  • dochodzenie i postępowanie w sprawie przekupstwa.
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
  • audit wewnętrzny
  • doskonalenie, niezgodności i działania naprawcze
  • ciągłe doskonalenie

5. Wymagania dot. certyfikacji ISO 37001:2016,
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • rodzaje wymaganej dokumentacji
  • dokumentowanie wymogów ISO 37001:2016
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 37001:2016
  • nadzór nad udokumentowaną informacją
  • odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 37001:2016
  • przegląd zarządzania

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 999,00 netto + VAT

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 37001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie auditowania systemu ISO 37001:2016 w organizacji.
Profil uczestnika: : Szkolenie dedykowane jest dla auditorów wewnętrznych.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 37001:2016;

  • Wprowadzenie
  • Warunki i definicje
  • Kontekst organizacji w tym ocena ryzyka łapownictwa
  • Przywództwo i zaangażowanie
  • Polityka antykorupcyjna
  • Role, obowiązki i uprawnienia organizacyjne
  • Planowanie
  • Działania mające na celu ograniczenie ryzyka i szans
  • Cele antykorupcyjne i planowanie ich osiągnięcia
  • Wsparcie
  • Proces zatrudnienia.
  • Świadomość i szkolenie
  • Porozumiewanie się
  • Udokumentowane informacje – tworzenie i aktualizacja, kontrola udokumentowanych informacji
  • Planowanie i kontrola operacyjna (Należyta staranność, Kontrola finansowa, Kontrola niefinansowa
  • Wdrożenie kontroli antykorupcyjnych przez kontrolowane organizacje i przez partnerów biznesowych
  • Zobowiązania przeciwdziałające przekupstwu
  • Prezenty, gościnność, darowizny i podobne świadczenia
  • Zarządzanie nieadekwatnością kontroli antykorupcyjnych
  • Zgłaszanie skarg
  • Dochodzenie i postępowanie w sprawie przekupstwa.
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
  • Audit wewnętrzny
  • Doskonalenie, niezgodności i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie

2. Wymagania dot. certyfikacji ISO 37001:2016,
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • zarządzanie audytami wewnętrznymi
  • niezależność audytora oraz zasady pracy
  • program audytu
  • próby audytowe
  • ocena zgromadzonych dowodów
  • dokumentacja z audytu wraz z dokumentacją towarzysząca
  • monitoring wyników
  • ocena audytu wewnętrznego

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 999,00 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań ISO 37001- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

pl_PLPolish