Szkolenia ISO 31000

Szkolenie z wymagań ISO 31000

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania narzędzi analizowania ryzyka proponowany przez Normę ISO 31000:2018
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla osób odpowiedzialnych za analizowanie ryzyka w ramach utrzymywanych systemów zarządzania, właścicieli procesów.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.
I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

  • wprowadzenie do ryzyka; czym jest ryzyko i dlaczego obecnie jest istotne?
  • szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 31000:2018;
  • kto jest właścicielem procesu zarządzania ryzykiem?
  • kluczowe terminy i definicje
  • zasady zarządzania ryzykiem
  • ramy zarządzania ryzykiem
  • proces zarządzania ryzykiem
  • zakres procesu
  • podejście komunikacyjne i konsultacyjne w procesie zarządzania ryzykiem

II.W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • kryteria oceny ryzyka
  • identyfikacja ryzyka
  • analiza i ewaluacja ryzyka
  • plany postępowania z ryzykiem
  • monitorowanie i przegląd
  • zapisy i raportowanie w procesie zarządzania ryzykiem

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 899,00 netto + VAT

pl_PLPolish