Wdrożenie ISO 14001

Kompleksowa usługa wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firmy oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 14001:2015
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 14001:2015
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie, zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań normy ISO 14001:2015 (ogólne szkolenie z wymagań normy ISO 14001:2015, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ds. SZS- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 14001:2015, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 14001:2015
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo ISO 14001

Doradztwo i konsultacje w zakresie normy ISO 14001 dla przedsiębiorstw pracujących według zasad Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz firm zastanawiających się nad implementacją systemu.

Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzanym przez siebie Systemem Zarządzania Środowiskiem, chcesz wprowadzić w nim zmiany bądź zupełnie nie wiesz czym jest system i od czego zacząć pracę nad jego wdrożeniem, zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa.

Szkolenia ISO 14001

Szkolenie z wymagań normy ISO 14001
Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO 14001:2015
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.


I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • Identyfikacja aspektów środowiskowych wraz z metodami ich oceny
  • Planowanie działań środowiskowych
  • Określanie celów środowiskowych wraz z planem ich osiągnięcia
  • Ustalanie planów działania na wypadek awarii

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik ISO 14001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 14001:2015 w organizacji oraz roli i odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za utrzymanie systemu w organizacji.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie systemem zarządzania środowiskowego.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,

2. Wymagania dot. certyfikacji ISO 14001:2015,
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • rodzaje wymaganej dokumentacji
  • dokumentowanie wymogów ISO 14001:2015
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 14001:2015
  • nadzór nad udokumentowaną informacją
  • odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
  • przegląd zarządzania
  • zarządzanie aspektami środowiskowymi
  • pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu
  • monitorowanie i pomiary procesów oraz aspektów środowiskowych
  • działania korygujące i zapobiegawcze
  • doskonalenie systemu zarządzania
  • zarządzanie audytami wewnętrznym

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 14001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań systemu ISO 14001:2015
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskiem.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działalności

2. Wytyczne dotyczące audytowania według ISO 19011:2018;
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
   niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje
  • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań normy ISO 14001- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na potrzeby naszych Klientów. Do częstej tematyki wybieranej przez naszych Klientów należą:

  • Identyfikacja aspektów środowiskowych wraz z ocena ich wpływu na środowisko,
  • Analiza ryzyk i szans ISO 14001:2015
  • Pytania kontrolne ISO 14001:2015
  • Wymagania prawne ISO 14001:2015
pl_PLPolish