Zadzwoń teraz (+48) 515 29 11 78

Wdrożenie pozostałych systemów

 

 

GDP - Dobra praktyka dystrybucyjna

 

Czym jest GDP?

GDP to system określający zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych, która zapewnia jakość i odpowiedni nadzór nad produktami leczniczymi.

 

Dla kogo?

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, regulowanym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nakłada się na niżej wymienione podmioty szereg obowiązków:

 • przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi,

 • pośredników w obrocie takimi produktami np.: firmy transportowe, spedycyjne, firmy świadczące usługi magazynowe.

System GDP pomaga również w spełnieniu innych wymagań prawnych, np. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu systemu GDP organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • zapewnienie wysokiej jakości produktów leczniczych podczas ich transportu i magazynowania,

 • zwiększenie produktywności firmy,

 • spełnienie wymagań prawnych,

 • oszczędność czasu i pieniędzy

 • zmniejszenie ryzyka skażenia produktów leczniczych,

 • zwiększenie satysfakcji klienta poprzez zwiększenie efektywności magazynowania i transportowania produktów leczniczych,

 • podniesienie konkurencyjności organizacji.

 

Dodatkowe informacje

Dokumentacja GDP

Niezbędna dokumentacja wymagana przez GDP obejmuje m.in.:

 • system jakości, w tym strukturę organizacyjną, procedury, procesy i zasoby,

 • zasady doboru i zarządzania działaniami zlecanymi podmiotom zewnętrznym,

 • opracowanie zasad wykonywania przeglądów zarządczych i monitorowania,

 • zasady zarządzania ryzykiem,

 • procesy rozpatrywania reklamacji,

 • postępowanie dot. fałszowanych leków,

 • zasady kwalifikacji i walidacji,

 • procesy związane z wycofaniem lub wstrzymaniem leków,

 • audyty wewnętrze.

 

Masz dodatkowe pytania?

 

GMP+ B4 TRANSPORT - System zarządzania bezpieczeństwem pasz

 

Czym jest Standard GMP+ B4?

Standard GMP+ B4 Transport określa wymagania dla zapewnienia jakości zafrachtowania transportu drogowego, żeglugi przybrzeżnej, śródlądowymi drogami wodnymi, transportu morskiego oraz kolejowego w przewozie ładunków dla sektora paszowego.

Wdrożenie Standardu GMP+ B4 ułatwia spełnienie przepisów prawnych, np. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz wiele innych.

 

Dla kogo?

Standard GMP+ B4 Transport dedykowany jest firmom transportowym i spedycyjnym, które przewożą paszę.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu Standardu GMP+ B4 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • otwarcie nowych perspektyw rynkowych,

 • zapewnienie jakości i bezpieczeństwa przewożonych pasz,

 • zwiększenie wydajności firmy,

 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kosztów ewentualnych błędów,

potwierdzenie rzetelności i profesjonalizmu firmy.

 

Dodatkowe informacje

Wymagania GMP+ B4 dotyczą przede wszystkim kwestii, takich jak:

 • zaangażowanie kadry kierowniczej,

 • odpowiedzialność za jakość,

 • podręcznik jakości,

 • zapobiegania i kontrola szkodników,

 • HACCP,

 • brokerka frachtowa,

 • System Wczesnego Ostrzegania

 • transport,

 • reklamacje,

 • audyty wewnętrzne,

 • ciągłe usprawnienia.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

GMP+ B1 PRODUKCJA, HANDEL I USŁUGI - System zarządzania bezpieczeństwem pasz

 

Czym jest Standard GMP+ B1?

Standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi określa warunki i wymogi dla utworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz w celu zabezpieczenia działań wykonywanych w ramach produkcji/przetwarzania pasz, handlu paszami oraz przechowywania i/lub przeładunku pasz.

Wdrożenie Standardu GMP+ B1 ułatwia spełnienie przepisów prawnych, np. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz wiele innych.

 

Dla kogo?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wymagań normy ISO 45001:2018 jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu Standardu GMP+ B1 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • produkcja bezpiecznej paszy, wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych,

 • zadowolenie konsumenta.

 • zmniejszenie częstotliwości prowadzenia kontroli przez organy urzędowej kontroli,

 • prewencja,

 • zmniejszenie poziomu reklamacji, lepszy wizerunek firmy – firma przyjazna dla klienta,

 • obniżenie kosztów produkcji, ubezpieczeń i postępowań prawnych.

 

Dodatkowe informacje

Wymagania GMP+ B1 dotyczą przede wszystkim kwestii, takich jak:

 • podręcznik jakości,

 • zaangażowanie zarządu,

 • polityka bezpieczeństwa pasz,

 • komunikacja,

 • zespół HACCP,

 • przeglądy zarządzania,

 • System Wczesnego Ostrzegania

 • analiza ryzyka,

 • krytyczne punkty kontroli,

 • audyty wewnętrzne,

 • ciągłe usprawnienia.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

FAMI-QS - Bezpieczeństwo i jakość pasz

 

Czym jest Standard FAMI-QS?

FAMI-QS jest jedynym międzynarodowym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem pasz w sektorze składników pasz specjalnych.

Kodeks FAMI-QS wskazuje przede wszystkim na:

 • zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pasz,

 • zagwarantowanie, aby mieszanki paszowe specjalnego przeznaczenia i premiksy spełniały określone wymagania,

 • nacisk na łańcuch dostawców i kontrolę surowca,

 • zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych

 • w aspekcie bezpieczeństwa pasz,

 • prowadzenie systematycznej analizy i realizacji nadzoru,

 • eliminację zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa pasz dla zwierząt, a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.

 

Dla kogo?

System FAMI-QS jest standardem skierowanym dla producentów oraz firm handlowych zajmujących się dodatkami, mieszankami i premiksami do pasz, dla których jakość oraz bezpieczeństwo wytwarzanych / dystrybułowanych przez nich produktów stanowi priorytet w działalności.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu systemu FAMI-QS organizacja spełnia wymagania międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i jakości poprzez:

 • minimalizację ryzyka, że niebezpieczne składniki pasz lub ich mieszanin mogą wejść do łańcucha pokarmowego,

 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących higieny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz,

 • zapewnienie, że inne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa pasz są spełnione.

Ponadto, organizacja zyskuje:

 • zadowolenie konsumenta,

 • możliwość współpracy z firmami paszowymi na rynku krajowym oraz zagranicznym;

 • uznanie przez inne systemy (GMP+, UFAS, FEMAS, QS), pozwala uniknąć dodatkowych auditów.

 

Dodatkowe informacje

Główne obszary, które standaryzuje nowy Kodeks FAMI-QS:

 • zrozumienie kontekstu producenta dodatków do pasz,

 • przywództwo,

 • planowanie,

 • dobre praktyki wytwarzania,

 • działania operacyjne,

 • ocena wydajności,

 • doskonalenie systemu.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

FSC

 

Czym jest FSC?

 

FSC to system certyfikacji lasów i produktów drzewnych, z których wynikają zasady właściwego gospodarowania surowcem naturalnym jaki są lasy oraz zasady kontroli przepływu surowca z lasu do konsumenta.

 

Dla kogo ?

 

Standard kierowany jest dla podmiotów takich jak m.in. firmy produkcyjne z  sektora drzewnego, meblarskiego oraz papierniczego, firm przetwórczych, przewozowych, handlowych oraz wszystkich tych obszarów gdzie jest możliwość kontaktu z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi  z drewna do których należą papier, meble, drewno budowlane, konstrukcyjne oraz stolarka otworowa.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

 • Budowanie i wzmacnianie wizerunku firmy nastawionej na odpowiedzialność społeczną i przyrodniczą.

 • Uzyskanie prawa do sprzedaży produktów z uznawanym na całym świecie znakiem FSCktóre świadczy o dbałości o tereny leśne oraz ich odpowiedzialnym wykorzystywaniu    i gospodarowaniu.

 • Certyfikat FSC to gwarancja, że firma zaopatruje się w surowiec pochodzący z lasów, spełniających najwyższe standardy.

 • Budowanie zaufania klientów.

 • Ułatwienie współpracy z zagranicznymi firmami, dla których aspekty związane z ochroną środowiska są szczególnie ważne

 • Otwarcie na nowe rynki zbytu

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

FOOD DEFENCE

Czym jest FOOD DEFENCE?

Food Defense - zestaw działań zapobiegających celowemu zanieczyszczeniu żywności (ochrona żywności); food defense koncentruje się na ochronie żywności przed umyślnym skażeniem różnymi substancjami chemicznymi, biologicznymi lub innymi substancjami szkodliwymi, przez osoby, które chcą zaszkodzić zakładowi lub konsumentowi;

 

Dla kogo ?

Przedsiębiorstwa spożywcze na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Firma utrzymuje swój plan poprzez zapewnienie skutecznej obrony żywności.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

FOOD FRAUD

 

Czym jest FOOD fraud

Foof Fraud - zestaw działań mających na celu zapewnienie autentyczności żywności (ochrona przed fałszowaniem żywności); umyślne nieuczciwe praktyki związane z żywnością mające charakter ekonomiczny bądź powodujące konsekwencje zdrowotne;

 

Dla kogo ?

Przedsiębiorstwa spożywcze na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Firma utrzymuje swój plan poprzez zapewnienie skutecznej obrony żywności

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

FSSC 22000 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

Czym jest system FSSC 22000?

System FSSC 22000 określa wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w oparciu o wymagania normy ISO, wymagania specyfikacji technicznych dla sektorowych operacyjnych programów wstępnych (PRP) oraz wymagania dodatkowe.

System ten jest uznawanym na całym świecie schematem certyfikacji i auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Umożliwia on firmie dołączenie do grupy GFSI (Global Food Safety Initiative) czyli Stowarzyszenia Największych Producentów Żywności na świecie oraz Przedstawicieli Sieci Handlowych.

 

Dla kogo?

Wdrożenie FSSC 22000 dedykowane jest producentom żywności, bez wglądu na formę prawną czy złożoność procesów produkcyjnych. System ten może zostać również wdrożony u producentów opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz w obszar transportu

i magazynowania wyrobów żywnościowych.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu systemu FSSC 22000 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • zapewnienie dostarczania bezpiecznych produktów żywnościowych na każdym etapie,

 • minimalizacja ryzyka,

 • uznawanie certyfikatu przez GFSI,

 • poprawa wizerunku firmy na rynku,

 • zwiększenie zaufania klientów oraz kontrahentów,

 • zwiększenie konkurencyjności firmy,

 • uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji.

 

Dodatkowe informacje

Zakres certyfikacji obejmuje m.in. następujące obszary łańcucha żywnościowego:

 • hodowla zwierząt (w celu produkcji mięsa, mleka, jaj, miodu),

 • hodowla ryb i owoców morza,

 • produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego/roślinnego,

 • produkcja żywności pochodzenia zarówno zwierzęcego jak i roślinnego,

 • produkcja produktów trwałych w temperaturze otoczenia,

 • produkcja karmy dla zwierząt,

 • produkcja paszy,

 • catering,

 • dystrybucja,

 • sprzedaż detaliczna/hurtowa,

 • transport i magazynowanie żywności.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

BRC - Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności

 

Czym jest Norma BRC?

Standard BRC to Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności, która określa wymagania pomagające zapewnić jakość i bezpieczeństwo żywności.

Certyfikacja zgodności z Normą BRC uznawana jest na całym świecie przez wielu sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne oraz producentów. Norma BRC zawiera kryteria bezpieczeństwa żywności i jakości oraz kryteria operacyjne, które muszą być stosowane w zakładach produkujących żywność, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi oraz aby chronić konsumentów.

Wymagania Normy BRC korespondują z wieloma wymaganiami prawnymi, np. z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością czy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 

Dla kogo?

Wdrożenie wymagań Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRC dedykowane jest przedsiębiorstwom, które produkują żywność.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu Normy BRC organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • brak konieczności przeprowadzania dublujących się auditów dzięki uznawalności przez klientów systemu raportowania i certyfikacji objętych przez Normę BRC, a w konsekwencji oszczędność czasu i obniżenie kosztów,

 • uzyskanie prestiżowego wizerunku firmy poprzez możliwość umieszczenia certyfikowanych firm w publicznie dostępnym katalogu BRC Global Standards, co potwierdza osiągnięcia organziacji oraz zezwala na użycie logo BRC do celów marketingowych,

 • zapewnienie, że wymagania związane z bezpieczeństwem produktu, jakością, zgodnością z prawem oraz integralnością produktu są spełniane,

 • możliwość upewnienia się, że dostawcy firmy postępują zgodnie z dobrymi praktykami w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności,

 • zapewnienie wielu opcji auditów (np. audity zapowiedziane i niezapowiedziane), spełniających wymagania klientów oraz umożliwiających organizacji wykazanie zgodności z oczekiwaniami.

 

Dodatkowa informacja

Nowe wydanie Normy BRC koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • rozwój kultury bezpieczeństwa produktów,

 • wymagania dotyczące monitorowania środowiska w celu odzwierciedlenia rosnącego znaczenia tej techniki,

 • rozwój systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności,

 • zrozumienie wymagań dotyczących stref produkcyjnych wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzonych, wymagających wysokiej ostrożności,

 • większa jasność wymagań dla zakładów produkujących karmę dla zwierząt,

 • zapewnienie zastosowania globalnego i porównywalności do GFSI (Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności).

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

SA 8000 - Społeczna odpowiedzialność

 

Czym jest Norma SA 8000?

SA 8000 jest międzynarodową normą określającą odpowiedzialność społeczną organizacji. Proponuje koncepcję prowadzenia biznesu ze szczególną naciskiem na aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu organizacją oraz wszystkie inne czynniki, które mogą dotykać pracownika.

Wymagania normy SA 8000 wspierają organizację w tworzeniu

i stosowaniu społecznie akceptowalnych praktyk w miejscu pracy

i łańcuchu dostaw. Wymagania te odnoszą się do całej organizacji, jej zakładu, poprawy warunków pracy i praw pracowniczych, doskonalenia efektywności systemu zarządzania, oceny ryzyka, przeciwdziałania dyskryminacji,

Norma SA 8000 opiera się na przepisach prawa krajowego, dokumentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka oraz konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Dla kogo?

Wdrożenie normy SA 8000 jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności (świadczenie usługi, produkcja czy handel).

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu SA 8000 organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • dowód dbałości firmy o jej społeczną odpowiedzialność,

 • zwiększenie zadowolenia i wydajności pracowników,

 • zwiększenie zaufania do organizacji,

 • podniesienie konkurencyjności firmy w staraniach o międzynarodowe kontrakty,

 • budowanie wizerunku firmy dbającej o pracowników i innych interesariuszy oraz etykę pracy.

 

Dodatkowe informacje

SA 8000 porusza 8 najważniejszych obszarów stanowiących podstawę działania organizacji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • PRACA DZIECI: gwarantuje, że organizacja nie wykorzystuje ani nie popiera wykorzystywania do pracy dzieci; gwarantuje zapewnienie zdrowych oraz bezpiecznych warunków pracy młodocianych.

 • PRACA PRZYMUSOWA: organizacja nie stosuje, nie popiera pracy przymusowej oraz nie stosuje żadnej formy zmuszania i szantażu do wykonywania pracy.

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: gwarantuje realizację wszystkich wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.

 • WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I WCHODZENIA W UKŁADY ZBIOROWE: organizacja respektuje prawa do formowania i udziału w związkach zawodowych oraz podejmowania negocjacji zbiorowych.

 • ZAKAZ DYSKRYMINACJI I RÓWNE TRAKTOWANIE: oznacza to brak dyskryminowania ze względu na płeć, kolor skóry, wyznania, mniejszości, orientację seksualną, związków zawodowych itp.

 • PRAKTYKI DYSCYPLINARNE W PRACY: brak stosowania terroru w miejscu pracy, znęcania się fizycznego, psychicznego nad pracownikami oraz stosowania mobbingu.

 • CZAS PRACY: działanie zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

 • WYNAGRODZENIA: prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę w wysokości nie mniejszej niż minimum określone w odpowiednich przepisach prawa. Ponadto zapewnienie przejrzystych informacji na temat zasad wynagradzania i świadczeń.

 

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

SMETA - Audity etycznego handlu

 

Czym jest SMETA?

SMETA to forma auditu etycznego handlu, która jest zbiorem dobrych praktyk stosowanych w technikach auditu etycznego. SMETA została stworzona, aby pomóc auditorom prowadzić wysokiej jakości audity, które obejmują wszystkie aspekty praktyk odpowiedzialnego biznesu.

Jest najpowszechniejszą formą auditu etycznego na świecie.

SMETA jest zaprojektowana w taki sposób, by dostawcy mogli poddawać się tylko jednemu auditowi w stosunku do wielu klientów, spełniając jednocześnie wiele wymagań i redukując dublowanie się auditów etycznych. Trzy główne elementy SMETA to:

 • Wspólna forma działań korygujących

 • Przewodnik po najlepszych praktykach prowadzenia auditów etycznego handlu

 • Wspólna forma raportu z auditu

W wyniku auditu SMETA firma otrzymuje certyfikat potwierdzający jej dbałość o etykę i odpowiedzialność społeczną.

 

Dla kogo?

Audity SMETA dedykowane są organizacjom, które są członkami SEDEX – organizacji skupiającej się na odpowiedzialności społecznej oraz etyce w handlu.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu normy SMETA organizacja uzyskuje następujące korzyści:

 • poprawa efektywności łańcucha dostaw,

 • wzrost wydajności i zadowolenia pracowników,

 • zwiększenie zaufania do firmy,

 • pozytywny wpływ na reputację firmy,

 • dowód zaangażowania firmy w etyczne działania,

 • potwierdzenie społecznej odpowiedzialności organizacji.

 

Dodatkowe informacje

Do filarów SMETA zalicza się:

 • warunki zatrudnienia,

 • bezpieczeństwo i higienę pracy,

 • etykę biznesu,

 • ochronę środowiska.

SMETA odnosi się do takich obszarów, jak:

 • zasady przewodnie ONZ dla biznesu i praw człowieka,

 • ochrona praw uniwersalnych w łańcuchu dostaw,

 • wzrost przejrzystości i jakości raportowania w procesach rekrutacyjnych,

 • zwalczanie pracy przymusowej,

 • pomiary pozytywnego wpływu na społeczną odpowiedzialność w organizacji,

 • etyka biznesu, w tym wymagania związane z finansami.

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej

Polityka prywatności strony

Szybki kontakt

A&S Consulting

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 515 29 11 78
www.as-consulting.pl

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout